Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti MedControl Systems s.r.o.

 

I. Pojmy

1. Prodávající - společnost Medikor Health s.r.o. je provozovatel internetového obchodu www.medcontrol.cz a jeho alternativní domény www.medcontrol.eu

2. Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím

3. Zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu www.medcontrol.eu.

4. Objednávka - návrh na uzavření kupní smlouvy vykonán elektronicky nebo telefonicky.

5. Uzavření kupní smlouvy - potvrzení objednávky e-mailem nebo telefonicky, čímž vzniká závazkový-právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

 

II. Objednávka

1. Kupující má právo stornovat objednávku do 24 hodin od vystavení objednávky a to v případě, že zboží nebylo ještě prodávajícím fakturovaný nebo zásilka nebyla odeslána. Objednávku je možné stornovat telefonicky nebo e-mailem.

2. Informace o zaslání zboží bude kupujícímu odeslána e-mailem nebo oznámena telefonicky.Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, a popis objednaného zboží. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, pokud kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

 

III. Platební podmínky

1. Ceny uváděné na stránke www.medcontrol.cz jsou konečné.

2. Cena zboží uvedená na internetových stránkách provozovatele platí vždy jen do okamžiku její změny. Pro objednávky odeslané po provedení změny je vždy rozhodná cena nová tj. cena aktuální platná

3. Kupující provádí platbu v Kč (česká koruna) a to následujícími způsoby:
a) Při převzetí zboží: formou dobírky
b) Předem před převzetím zboží převodem na účet

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují tyto podmínky:

1. Oznámení o odstoupení od smlouvy vykonán elektronicky nebo písemně.

2. Pokud kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu sníženou o náklady za přepravu ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

3. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použit, poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu sníženou o náklady za přepravu a také sníženou z kupní ceny zboží o hodnotou jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží a hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího.

4. V případě, že kupující nesplní povinnosti uvedené v tomto článku, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 

V. Dodání zboží

1. Dodání objednaného zboží bude realizováno dle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle do 5 pracovních dnů od jejího potvrzení. V případě delší dodací lhůty bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.

2. Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající hradí kupující. Zásilka obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a návod k použití.

3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. O termínu dodání je povinen prodávající informovat kupujícího buď emailem nebo telefonicky. Jestliže kupující zboží odmítne převzít od kurýra nebo bude zapotřebí dodávku opakovat více než 2 xz důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, veškeré náklady s tím vzniklé, hradí kupující.

 

VI. Poplatky za přepravu

1. Způsob platby si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti.

2. Způsob dodání si kupující vybere při objednávání zboží z následující možností:

  • ZÁSILKOVNA
  • KURÝR 

Doručení je realizováno v pracovních dnech. Krátce před dodáním Vás může kurýr telefonicky kontaktovat, abyste si mohli dohodnout přesnější čas dodání.

Prodávající může v rámci obchodní akce nabídnout kupujícímu i výhodnější podmínky přepravy zboží (například dopravu při určité výšce nákupu zdarma).

Zákazník je povinen zkontrolovat a převzít zásilku pouze pokud není poškozen vnější obal. V případě poškození obalu, zboží můžete převzít, ale je třeba uvést výhrady do přepravního listu.

Ihned po převzetí zásilky zboží prohlédněte a zkontrolujte kompletnost balení, v případě poškození zboží nebo neúplnosti zásilky tuto skutečnost nahlaste na zákaznickou linku nebo emailovou adresu prodávajícího. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně neúplnost zásilky po podpisu přepravního listu, které nebudou nahlášeny ihned resp. nejpozději do 12 hodin od převzetí, vzhledem k přepravní podmínky přepravce nebudou brány v úvahu.

 

VII. Záruka a reklamace

1. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy a běží ode dne převzetí zboží.

2. Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

3. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

4. Právo na záruku zaniká v případě, že k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámení zjevných vad při převzetí zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.Bližší informace ke správnému způsobu používání zboží se nacházejí v návodu k použití zboží.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

5. Reklamovaný výrobek je třeba zaslat zpět na adresu společnosti: Medikor Health sro, Pálffyho 10, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika

6. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve formě zvolené prodávajícím, např. e-mailem nebo v písemně. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, doručí se nejpozději spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

7. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží). Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech do 7 dnů od jejího uplatnění.

8. Reklamace se považuje za vyřízenou výměnou výrobku, nebo vrácením kupní ceny výrobku.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v informačních systémech používaných prodávajícím.

2. Kupující souhlasí s monitorováním jeho aktivity na internetových stránkách prodávajícího a ukládáním těchto informací za účelem vylepšení kvality poskytovaných služeb.

3. Kupující souhlasí s použitím jeho osobních údajů pro účely vyřízení jeho objednávky, na komunikaci prodávajícího s kupujícím a na marketingové aktivity prováděné přímo prodávajícím (např. odběr novinek přes e-mail, zaslání propagačních materiálů a podobně).

4. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Prodávající se zavazuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů prodávajícího, za účelem doručení zboží Kupujícímu nebo řešení reklamace kupujícího.

6. Kupující je oprávněn kdykoliv písemně namítat proti dalšímu zpracovávání svých osobních údajů, jejich využívání v poštovním styku a požádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) písemně nebo mailem na info@nezapomenlek.cz. Souhlas se zpracováním osobních údajů zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů platných v České republice.

2. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

3. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s jejich obsahem. Uzavřením kupní smlouvy se tyto obchodní podmínky stávají její nedílnou součástí.

4. Chyby a omyly v názvech, popisech a ve vyobrazení produktů jsou vyhrazeny.

5. Nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

6. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny v těchto VOP je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

V Bratislave, dne 1. ledna 2016

Předvolby soukromí

Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena našim partnerům. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení